Lin, Jiann-guang

Institution, Country: 
National Chung Hsing University, Taiwan